Antoine de Saint-Exupéry

شاهزاده کوچولو
    

LEON WERTH

به خاطر اینکه این کتاب را به یک شخص عالی اختصاص داده ام، به فرزندان عذرخواهی می کنم. من یک جنجال جدی دارم: این شخص بزرگ بهترین دوست من در جهان است. من عذر دیگری دارم: این شخص بزرگ می تواند همه چیز را حتی کتاب های کودکان را درک کند. من یک استدالل سوم دارم: این شخص بزرگ در فرانسه زندگی می کند که گرسنه و سرد است. او باید آرام شود. اگر تمام این اتهامات کافی نیست، من این کتاب را به فرزندانی که یک بار آن شخص بزرگ بود اختصاص داده است. همه افراد بزرگ اولین فرزند بودند. (اما تعداد کمی از آنها به یاد داشته باشید.)

من تصدیق کردم:

LEON WERTH
هنگامی که او یک پسر کوچک بود