Antoine de Saint-Exupéry

شاهزاده کوچولو
    

فصل XII

سیاره بعدی توسط یک نوشیدنی ساکن شد. این دیدار بسیار کوتاه بود، اما شاهزاده کوچکی را به یک خنده بزرگ تبدیل کرد:

اینجا چه کار میکنی؟ او به نوشیدنی گفت که قبل از مجموعه ای از بطری های خالی و مجموعه ای از توپ های کامل نصب شده است در سکوت.

"نوشیدن"، نوشیدنی را با یک هوا تاریک پاسخ داد.

چرا نوشیدن می کنید؟ از شاهزاده کوچولو پرسیدم

"فراموش کردن"، نوشیدنی پاسخ داد.

فراموشش کن شاهزاده کوچک را که قبلا او را پرداخت می کرد پرسید.

"فراموش کردن که من شرمنده است"، نوشیدنی، سرش را پایین انداخت.

چه چیزی؟ شاهزاده کوچکی را که خواهان کمک او بود پرسید.

-خوش نوشیدن نوشیدنی را به پایان رساند، که در سکوت خود را بست.

و شاهزاده کوچولو باقی مانده است.

بزرگسالان به طور قطع بسیار عجیب و غریب هستند، او در طول سفر به خود فکر کرد.