Antoine de Saint-Exupéry

شاهزاده کوچولو
    

فصل XXIII

"صبح بخیر،" شاهزاده کوچولو گفت.

"صبح بخیر،" بازرگان گفت: قرصهای کامل که تشنگی را خنک می کنند. ما یک بار یک بار بلعیده ایم و دیگر نیازی به نوشیدن نداریم.

چرا شما این را می فروشید؟ شاهزاده کوچولو گفت:

بازرگان گفت: "این یک صرفه جویی بزرگ از زمان است." کارشناسان برخی از محاسبات انجام دادند. ما پنجاه و سه دقیقه در هفته را صرفه جویی میکنیم.

و چه مدت از پنجاه و سه دقیقه می گذرد؟

ما می خواهیم ...

"من،" شاهزاده کوچک گفت: "اگر من پنجاه و سه دقیقه برای صرف، من به آرامی به سمت چشمه راه رفتن ..."